Kosztorysy budowlane

Wykonamy dla Ciebie:

budhelp kosztorysy

Kosztorysy budowlane:

Ponadto wykonujemy:

- kosztorys inwestorski
- kosztorys ofertowy
- kosztorys zamienny
- kosztorys powykonawczy

Przedmiary robót

oraz obmiary robót budowlanych

STWiOR

czyli specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

WKI

wartość kosztorysową inwestycji

KNR

opracowywujemy Katalogi Nakładów Rzeczowych

Wszystkie wymienione wyżej usługi wykonujemy kompleksowo we wszystkich branżach (roboty budowlane, instalacje elektryczne oraz sanitarne)

Wypełnij formularz - prześlemy ofertę na wykonanie kosztorysu, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej (zarówno cena jak i czas realizacji do indywidualnej negocjacji)
PRZEJDŹ DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Do sporządzenia przedmiarów robót i kosztorysów najchętniej wykorzystujemy wersję elektroniczną projektów (format dwg lub ewentualnie pdf). Pozwala nam to na szybkie oraz dokładne określenie długości, powierzchni i kubatury.
Kosztorysy opracowywane są na oprogramowaniu Norma Expert, Winbud Kosztorys lub Zuzia


W jakim celu tworzymy kosztorysy?

budhelp kosztorysy

Kosztorys budowlany

jest to dokument opracowany w celu ustalania wartości robót budowlanych (ceny) według przyjętych metod kosztorysowania oraz ilości robót wynikających z dokumentacji projektowej lub faktycznie wykonanych prac, sporządzany na zlecenie:

  • INWESTORA  -

   kosztorys inwestorski

    w celu określenia możliwości oraz opłacalności realizacji zadania, kontroli złożonych ofert, uzyskania kredytu bankowego, prowadzenia i kontroli rozliczeń finansowych, uzyskania dofinansowania z UE oraz ustawowo w przy ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
  • WYKONAWCY -

   kosztorys ofertowy

    w celu złożenia oferty inwestorowi, prowadzenia rozliczeń w trakcie i po zakończeniu realizacji robót budowlanych, rozstrzygania sporów.

Podstawowe pojęcia i definicje zwiazane z kosztorysowaniem

 budhelp kosztorysy

Przedmiar robót opracowanie obejmujące zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich opisem i/lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w przypadku zamówień publicznych) z wyliczeniem i zestawieniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych – sporządzony przed wykonaniem robót

Obmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie robót (podobnie jak wyżej) sporządzone po wykonaniu robót – sporządzane na podstawie książki obmiarów

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowanie obejmujące wymagania co do sposobu wykonania robót, w tym między innymi: wymagania co do materiałów, sprzętu, transportu, metody wykonania robót, odbioru robót, określenie zakresu prac które powinny być uwzględnione w poszczególnych pozycjach przedmiarowych

Katalog (Katalog Nakładów Rzeczowych) – publikacja określająca jednostkowe nakłady rzeczowe dla danego typu prac (robót) budowlanych 

Jednostkowe nakłady rzeczowe – nakłady rzeczowe czynników produkcji czyli robocizny R, materiałów M oraz pracy sprzętu i środka transportu S

Dane wyjściowe do kosztorysowania  - uzgodnione w formie protokołu, między kosztorysantem a zamawiającym kosztorys dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezbędne dane do kalkulacji kosztorysowej ustalenia dotyczące metody kalkulacji oraz podstaw ustalenia cen jednostkowych lub jednostkowych nakładów rzeczowych i podstaw wyceny kosztorysowej

Ceny jednostkowe czynników produkcji  - stawki robocizny, ceny materiałów wraz kosztami zakupu oraz pracy sprzętu przyjmowane do kalkulacji kosztorysowej metodą szczegółową bez podatku VAT

Koszty pośrednie - składnik kalkulacji kosztorysu, uwzględniający nie ujmowane w kosztach bezpośrednich (R, M, S) koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodu. Obejmują one przede wszystkim koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu firmy budowlanejPodstawy prawne sporządzania kosztorysu

 budhelp kosztorysy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
zobacz

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
zobacz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.
zobacz

Jak tworzy się kosztorys?

budhelp kosztorysy

Pobierz bezpłatny kurs kosztorysowania.

Zobacz jak wyglądają opracowane przez nas przedmiary i kosztorysy.

Jak współpracujemy podczas tworzenia kosztorysu?

budhelp kosztorysy

Zobacz kolejne kroki współpracy podczas tworzenia kosztorysu.